facebook
menu

Přesné textilní autokoberce, vyráběné na míru Vašeho vozu. Velký výběr materiálů, barev obšití, možnost nápisů, dekorů, různé volby nášlapů atd.

autokoberce, přesné autokoberce, textilní autokoberce, autokoberce na míru, koberce

Seznam střihů autokoberců
Materiál autokoberců
Obšití autokoberců
Flock nápisy autokoberců
Fixační prvky autokoberců
Objednávka
 

Obchodní podmínky

Vrácení zboží:
Veškeré zboží na našich stránkách www.tepichy.cz je vyráběno dle objednávky na zakázku.
Vrácení zboží vyrobeného pro kupujícího na zakázku, není s ohledem na jeho specifické vlastnosti možné.
Náklady na likvidaci takového zboží hradí kupující.

Reklamace
O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí bát vyřízena bez ubytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na jiné lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady, vzniklé nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Spotřebitel má v případě nedodržení reklamační lhůty práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


Práva a  povinnosti z vadného zboží

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.  

V případě, že věc při převzetí kupujícímu vykazuje vadu, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, její opravou nebo může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci; není-li takový postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Věc je vadná, pokud není odevzdána kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel ke terému se věc tohoto druhu obvykle používá.
Kupující věc prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy nebo je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo 
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující zvolí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámění vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávájícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva podle §2107. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volby nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávájícího.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy viktor@tepichy.cz, jež je uvedena na www.tepichy.cz v sekci kontaktu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.


Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady.

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží
V případě opravy vadného zboží je adresa pro zaslání reklamovaného zboží: Viktor Nevrla, Dolní 30, 79601 Prostějov.


Cookies
Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 

Ochrana osobních údajů:
Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů (obsažených v přihlašovacím  formuláři umístěným na webovém rozhraní) správcem Viktor Nevrla Dolní 30, 79601 Prostějov pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne poskytnutí těchto údajů. Zároveň je si vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi přihlašovacího byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity provozovateli pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu provozovatelů.
Další příjemci osobních údajů, v případě zaslání zboží,  mohou být přepravní společnosti, které se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.